VISION AND MISSION

  1. About TMEC
  2. Vision and Mission
  3. Managing Board
  4. Organisation Structure
photo


วิสัยทัศน์


พันธมิตรร่วมทางที่ดี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคอาเซียน


พันธกิจ


1. พัฒนาอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ


2. การพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานขั้นสูงด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมทั่วประเทศ


3.การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างผลงานวิจัยและพัฒนา ให้ครอบคลุมสาขาต่างๆ ของไมโครอิเล็กทรอนิกส์


นโยบายคุณภาพ


ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ยึดนโยบายของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานต้นสังกัด เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะของผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้


1. ความถูกต้อง ความครบถ้วน (Correctness)
2. ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลา (Speed and Punctuality)
3. ความเป็นเลิศ (Excellence)
4. ความสอดคล้องต่อกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
5. ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม (Ethics)


นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม


ด้วยศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าบุคลากรของศูนย์ฯ ทุกคน คือ หัวใจขององค์กรและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ศูนย์ฯ จึงมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร, องค์กรและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งที่จะให้การดำเนินงานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เป้าหมายของศูนย์ฯ คือ การปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุ ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงได้กำหนดนโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้


1. ศูนย์ฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนและทุกระดับชั้นที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยศูนย์ฯ จะส่งเสริมอย่างจริงจัง ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและส่งเสริมให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีของพนักงาน รวมถึงการดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานทุกชนิด ตามเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์

2. ศูนย์ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจัดให้มีกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง ถือการดำเนินการและความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นข้อหนึ่งในการพิจารณาติดตามและประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงผู้รับเหมา โดยจะต้องดำเนินการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเช่นเดียวกับมาตรฐานของศูนย์ฯ ทั้งนี้รวมถึงการวางแผนป้องกันล่วงหน้า

4. ศูนย์ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ ซึ่งสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของพนักงานทุกคน การอนุรักษ์พลังงาน และจัดสรรให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่ได้จากธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ และปรับปรุงส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมโลก และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์

5. ศูนย์ฯ จะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมแก่พนักงานและบุคคลภายนอก โดยรอบบริเวณของศูนย์ฯ

6. ผู้บริหารทุกคนและทุกระดับชั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและติดตามด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

OUR RESEARCH

OUR RESEARCH

Extraction of Defect in Doping Silicon Wafer by Analyzing the Lifetime Profile Method

Post on 2009-06-14

 

 

The total leakage current in silicon p-n junction diodes compatible with 0.8 μm CMOS technology is investigated. The generation lifetime is a key parameter for the leakage curre...

Details

 

Products

 

Services

 

Knowledge Center

 

Request Form