EDUCATION

 

overview

มุ่งมั่นยกระดับบุคลากรไทย…ด้วยการพัฒนาและวางฐานรากองค์ความรู้

บุคลากรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งของชาติ การพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างบุคลากรขั้นสูงด้าน
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของเรา เราจึงเปิดศูนย์ฯ ให้แก่ผู้สนใจและบุคลากร
ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เข้าเยี่ยมชม และสัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับบุคลากร
ในประเทศ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานและสัมผัสการทำงานจริง เพื่อสร้างบุคลากร
รุ่นใหม่ในวงการไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

การเยี่ยมชมโรงงาน  
ไม่เพียงแต่เรา…ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์จะมุ่งมั่นวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี ด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริการ
ที่เป็นเลิศและผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพเยี่ยมเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นพัฒนา
บุคลากรภายในประเทศให้มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพเทียบเท่า
ระดับสากลอีกด้วย โดยเราได้เปิดศูนย์ฯ ให้แก่บุคลากรและบุคคลที่
สนใจเข้าเยี่ยมชม พร้อมสัมผัสกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังจัดฝึกอบรมเทคโนโลยี ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
แก่หน่วยงานภายนอกที่สนใจ โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญของศูนย์
  รายละเอียดเพิ่มเติม | แบบฟอร์มเยี่ยมชมโรงงาน

นักศึกษาฝึกงาน  
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานในหน่วยงาน เพื่อสัมผัสการ
ทำงานจริง และเปิดประสบการณ์ด้านวิชาชีพนั้น เป็นอีกหนึ่งแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ของไทยให้ทัดเทียม
กับระดับสากล นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีโครงการให้บุคลากรผู้เชี่ยว
ชาญร่วมเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำแก่นักศึกษา อีกทั้งยัง
มีอุปกรณ์เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ พร้อมให้บริการแก่หลักสูตร
ภาคปฏิบัติของสถาบันการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากร
รุ่นใหม่ที่เปี่ยมความรู้ความสามารถเข้าสู่วงการไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ไทยในอนาคต
  รายละเอียดเพิ่มเติม | แบบฟอร์มนักศึกษาฝึกงาน

OUR RESEARCH

OUR RESEARCH

High-dielectric constant AlON prepared by RF gas-timing sputtering for high capacitance density

Post on 2009-06-14

 

 

This paper presents the method to prepare and characterize high-dielectric constant aluminum oxynitride (AlON) formed by RF gas-timing sputtering. AlON layers of 725nm have been pr...

Details

 

Products

 

Services

 

Knowledge Center

 

Request Form